seaside

cv

referenser

 


Uppdrag

Alla uppdragsexempel nedan har genomförts på såväl svenska som engelska

Motiverande Ledarskap - individuellt träningsprogram

Resultatorienterad utvecklingsprocess och träning för chef eller specialist som ökar förmågan att utveckla människor och verksamhet. Vidare utvecklas förmågan att förstå hur man tar fram det bästa hos sina medarbetare, hur man bygger och leder team, hur man kan kommunicera effektivt samt hur man balanserar arbete med ditt privatliv.
• Personlig coachning
• Nå resultat genom tydliga mål
• Skapa goda vanor
• Öka lönsamheten och välbefinnandet

bizniztools

Grupputveckling
Workshops med ledningsgrupper och arbetsgrupper för att utveckla samarbetet och effektiviteten. Metoderna grundar sig på IMGD (Integrative Model of Group Development) av PH. D. Susan Wheelan.
HR Business Partner

Strategiskt och taktiskt arbete med HR frågor. Här handlar det om att se vilka aktiviteter inom HR som utvecklar affären. Det kan vara förankring av nya affärsstrategier i workshops, utveckling av kompetens för att möta nya marknadskrav, strategiska rekryteringar och omorganisationer. I alla aktivieteter är kommunikation och planering av denna en avgörande faktor.

Performance management – medarbetarsamtal

Utformning av upplägg, pilotstudie, analys, utbildning av chefer och medarbetare, train-the-trainer-concept för andra länder, genomförande internationellt, uppföljning och analys.

Samtliga medarbetare på företaget omfattades av processen som innehöll självutvärdering, chefens utvärdering, kalibrering i chefsgrupp (performance board), medarbetarsamtal, målformulering på individnivå (beteendemål samt affärsmål), halvårsavstämning samt hantering av låg-och högpresterare.

Har genomfört medarbetarsamtalsmodeller på ett antal företag.

Medarbetarundersökningar

Utformning, genomförande, analys och uppföljning av medarbetarundersökningar.

Mätningarna är det lilla arbetet. Det stora kommer i återkoppling, kommunikation och handlingsplaner och genomförande av dessa.

Ledarskapsutbildning
Utformning av ledarskapsprogram, genomförande och uppföljning. Bland många olika moduler kan nämnas grupputveckling och ledarstilar, kommunikation, förändringsprocesser, presentationsteknik, feedback, effektivt lyssnande, förhandling, medarbetarsamtal, SMARTa mål. I många uppdrag har ett element av självkännedom lagts in, antingen med 360-graders feedback eller en MBTI-profil.
MBTI

Utveckla relation och organisation med MBTIMBTI
MBTI (Myers & Briggs Type Indicator) är ett väl beprövat och vida använt verktyg som används för självkännedom och grupputveckling. Genom att bevara ett antal frågor får man en personprofil som beskriver vilka preferenser man har när det gäller relationer, informationsinhämtning, beslutsfattande och livsstil. Man kan inte få ett dåligt MBTI-resultat, alla är lika goda. Med profilen  som bas kan man förstå sig själv bättre och därigenom få klarhet i hur man fungerar med andra, hur man kan kommunicera bättre för att göra sig förstådd, kanske få svar på varför man reagerar på ett visst sätt i olika situationer och mycket mera. MBTI är ett utmärkt medel att använda i gruppers utveckling för att se hur man kan få en högre effektivitet, bättre grundade beslut och se hur vars och ens styrkor kan tillvaratas på bästa sätt.
MBTI kan användas individuellt, i workshops, i föreläsningar och i ett strukturerat arbete med en grupputveckling.

360°Feedback

360BildEtt värdefullt verktyg för ledar- och grupputveckling är 360° feedback. Modellen som används är FARAX 360 som är utvecklad av Fil. Dr. Juoko Arvonen. Flera olika rapporter finns att tillgå; ledarprofil, samarbetsprofil samt ledningsgruppsprofil.

 I ledarprofilen reovisas ledarskapet utifrån tre perspektiv: Struktur, förändring och relation. Tanken är att den berörde personen skattar sig själv och också får en skattning från andra respondenter såsom chef, kollegor, medarbetare samt kanske någon ytterligare relevant grupp personer. Resultatet behandlas konfidentiellt och återkoppling sker i ett samtal mellan konsult och utvärderad person. Här diskuteras var skillnader finns, vad det finns utvecklingsbehov samt vilka styrkorna är. Den utvärderade personen gör sedan en handlingsplan för sin egen utveckling.

Samarbetsprofilen används för personer i organisationen som inte har en ledarroll och där man vill kartlägga samarbetsbeteende utifrån olika perspektiv.

Det finns även möjlighet att göra en utvärdering av en ledningsgrupp eller annan chefsgrupp. Här svarar alla personer på hur de anser att arbetet fungerar och den sammanställda rapporten används i gemensamma diskussioner om hur arbetet i gruppen kan utvecklas samt hur styrkor i gruppens arbete kan tillvaratas. Exempelrapporter visas via länkarna här nedan.
ExempelBeteende ExempelEffektivitet

Omorganisationer/omstruktureringar
Förhandlingar, kommunikation, utbildning av chefer samt genomföranden.
Lärande organisation
Genomförande av projekt för att skapa en lärande organisation med hjälp av beteendeförändring, förståelse om hur brett området lärande är, kommunikation och träning av chefer och medarbetare.
UGL-handledning

Genomför ett antal UGL-kurser som handledare per år. ugl logowww.uglakademin.se

 

Kompetensutvecklingsplaner
För hela organisationer med hänsyn till såväl affärsmål och strategi som individuella behov.